بازار گل مجازی

جامع ترین بازار گل و گیاه ایران

فروشگاه

صابونی
بذر گل صابونی
  ۳,۰۰۰ تومان
گازانیا
بذر گل گازانیا S1
  ۳,۰۰۰ تومان
3 از 5
بادنما
باد نما رنگی
۳,۰۰۰ تومان
یونجه
یونجه
  ۳,۰۰۰ تومان
بذر تره فرنگی
تره فرنگی
  ۳,۰۰۰ تومان
نخود فرنگی
نخود فرنگی
  ۳,۰۰۰ تومان
خرفه
  ۳,۰۰۰ تومان
ترب سیاه
ترب سیاه
  ۵,۰۰۰ تومان
کلم پیچ
کلم پیچ
  ۴,۰۰۰ تومان
شلغم
شلغم
  ۳,۰۰۰ تومان
بستر کشت (002)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
دکمه ای
بذرگل تکمه ای S1
  ۳,۰۰۰ تومان
دسته بندی موضوعی فروشگاه