آفت کش ها

نمایش 1–16 از 21 نتیجه
دیازینون
دیازینون (پرتوناز)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
مگس کش آجیتا
  ۶,۰۰۰ تومان
سم فسفو دوزنگ
ضد موش فسفر دو زنگ
  ۲,۰۰۰ تومان
زئوزران
زئوزران
  ۲۵,۰۰۰ تومان
مالاتیون
  ۱۰,۰۰۰ تومان
سم آبامکتین
آبامکتین (مخصوص کنه)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
پنکونازول(توپاس)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
سم اتیون
اتیون
  ۴۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
سم پالیزین
سم ارگانیک پالیزین
  موجود نیست
4 از 5
کونفیدور
کونفیدور 0.5 لیتری
  ۴۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
روغن ولک
روغن ولک
  ۱۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
دیازینون (خانگی)
  موجود نیست
5 از 5
دسته بندی موضوعی فروشگاه