آفت کش ها

نمایش دادن 1–16 از 18 نتیجه
دیازینون
دیازینون (پرتوناز)
  موجود نیست
5 از 5
آجیتا
مگس کش آجیتا
  ۶,۰۰۰ تومان
2 از 5
سم فسفو دوزنگ
ضد موش فسفر دو زنگ
  ۲,۰۰۰ تومان
زئوزران
زئوزران
  موجود نیست
49
مالاتیون
  موجود نیست
5 از 5
سم آبامکتین
آبامکتین (مخصوص کنه)
  موجود نیست
5 از 5
سم اتیون
اتیون
  ۴۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
سم پالیزین
سم ارگانیک پالیزین
  موجود نیست
4 از 5
روغن ولک
روغن ولک
  موجود نیست
5 از 5
s0j_6352
دیازینون (خانگی)
  موجود نیست
5 از 5
سم سوین
سوین (حشره کش)
  موجود نیست
4 از 5